Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • “พิโกไฟแนนซ์” ขอรัฐหาซอฟต์โลนเสริมสภาพคล่อง ปล่อยกู้รายย่อย แก้หนี้นอกระบบ

“พิโกไฟแนนซ์” ขอรัฐหาซอฟต์โลนเสริมสภาพคล่อง ปล่อยกู้รายย่อย แก้หนี้นอกระบบ

รู้จัก "หนี้นอกระบบ" มะเร็งร้ายกระเป๋าเงินคนไทยไม่ได้ลืมตาอ้าปาก

 “พิโกไฟแนนซ์” ขอรัฐหาซอฟต์โลนเสริมสภาพคล่อง ปล่อยกู้รายย่อย แก้หนี้นอกระบบ

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน "แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" เริ่ม 1 ธ.ค.66 คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายไชยวัฒน์ อึงสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนรายละไม่เกิน 50,000 บาท และเรียกเก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 33% ต่อปี จากเดิม 36% ซึ่งช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบไปแล้ว 35,000 ราย วงเงินสินเชื่อกว่า 800 ล้านบาท และยืนยันว่าฟิโกไฟแนนซ์ ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ 100% เพราะทำให้ประชาชนได้ดอกเบี้ยต่ำ และสามารถปิดหนี้ได้มากกว่าเงินกู้นอกระบบ

สำหรับผู้ที่ขอกู้ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานโรงงาน ส่วนเกษตรกร และพ่อค้าแม่ค้า รายย่อย ขอกู้เกินวงเงินที่ให้ได้ และบริษัทฟิโกไฟแนนซ์ไม่สามารถรับจำนองที่ดินได้เหมือนธนาคาร รวมถึงพ่อแม่ค้ารายย่อย ก็เข้าถึงแหล่งเงินยากเพราะไม่มีรายได้ไม่มั่นคง รวมถึงยังมีอีกบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ เนื่องจากภาครัฐ ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่มากพอ

นายไชยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ข้อเสนอที่อยากให้ภาครัฐพิจารณาอย่างเร่งด่วน คือ ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ ยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก และมีต้นทุนการเงินที่กู้จากธนาคารสูง รวมถึงกฎระเบียบของกระทรวงคลังที่กำหนดไม่ให้พิโกไฟแนนซ์ระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ไม่มีเงินทุนที่จะนำมาปล่อยสินเชื่อต่อได้ ดังนั้น หากภาครัฐช่วยหาซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และขยายวงเงินปล่อยกู้สูงกว่า 50,000 บาท เชื่อว่า จะช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อยาางแท้จริง

อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องแหล่งเงินทุนของพิโกไฟแนนซ์ รัฐบาลไม่มีเงินซอฟต์โลนในการให้สถาบันการเงิน ธนาคาร เอาไปช่วยเหลือสภาพคล่องของกิจการ ช่วยเหลือเงินกู้นอกระบบ ตรงนี้มันมีเงินอยู่แล้ว ทำไมไม่ผลักตรงนี้ออกมาให้ผู้ประกอบการ โดยให้ผู้ประกอบการเป็นแค่กลไกหนึ่ง ในการเอาเงินจากภาครัฐมา แล้วก็เอาไปปล่อยกู้ให้กับลูกค้า แล้วก็เก็บดอกเบี้ย แล้วก็เก็บเงินต้น แล้วค่อยส่งคืนไป แต่ต้องใช้เวลา เอาจริงๆ ต้องใช้เวลาถึงจะแก้ได้ 10 ปี” นายไชยวัฒน์ กล่าว

นายไชยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทได้หยุดปล่อยให้บริการสินเชื่อชั่วคราว ซึ่งจะเปิดให้บริการได้อีกครั้ง คือ ช่วงเดือน ก.ค. 67 โดยให้เหตุผลว่า ต้องรักษาสภาพคล่องของบริษัท และนำเงินไปจ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ในเดือน มิ.ย.67วงเงิน 400 ล้านบาท